Ongelmanuori voikin olla erikoisnuori

ADHD, keskittymishäiriöt, apatia, dysfasia ovat esimerkkejä termeistä ja taudinkuvista mitä erityisnuorien kohdalla puhutaan. Yleisimpänä ja päällimmäisenä kaikessa keskustelussa on usein ADHD eli tunnetuin keskittymishäiriö, joka todetaankin yhä useammalle ja useammalle lapselle ja nuorelle. Elämä erityisnuoren tai erityislapsen kanssa ei ole helppoa. Kun nuoren tilannetta ei olla arvioitu lääketieteellisesti ja ongelmaa ei olla diagnosoitu voi olla vaarana syrjäytyminen monien kauempi kantoisten ongelmien syntymisen myötä, joista suurimpana koulunkäynnin vaikeudet. Koulutusjärjestelmän muutoksien myötä luokkakoot varsinkin suurimmissa kunnissamme ja kaupungeissa kasvaa suureksi, jolloin yksilöllinen opastus ja ohjaus on liian kuormittavaa opettajalle. Eritysnuorella luki- ja oppimisvaikeuksien myötä ei ole tarpeeksi tukea ja henkilökohtaisempaa opetusta saatavilla ja rankka opiskelu jää nuorelle itsellensä tai lähimmäisten murehdittavaksi. Useimmiten koulunkäynti ongelmat saatetaan sysätä jo stressaantuneen nuoren niskaan motivaatio-ongelmina, jolloin todellinen sairaus tai taudinkuva jää tutkimatta. Nuori voi kokea kovaa painostusta ja sitä kautta toivottomuutta muuttaa tilannetta tai hankkia apua. Epämotivoitunut nuori voi todellisuudessa kärsiä keskittymishäiriöstä tai lukihäiriöstä läheisten ja koulun asiasta tietämättä.

Koulumenestyksen on huomattu parantavan nuoren itsetuntoa, sosialisoitumista sekä innostusta jatko-opintoihin. Kun koulussa ei suju, se lisää hermostuneisuutta sekä levottomuutta nuoressa, jotka voi johtaa vapaa-ajan aikana levottomuuden purkamiseen väärällä tavalla kuin esimerkiksi alkoholi- ja huumekokeiluna ja ilkivaltana. Johonkin on pakko päästä purkamaan paha olo, harmi, riittämättömyyden tunne ja levottomuus pois. Tällainen toiminta on jo vakava merkki nuoren ongelmista ja syytä onkin lähteä tutkimaan, onko sattumuksien janan takana piilevä ongelma, joka ei liity murrosiän heittelyihin eikä motivaation puutteeseen. Jos keskittymishäiriöstä kärsivä nuori löytää syyn vaikealle keskittymiselleen koulussa ja pystyy erityiskoulutuksen tai ohjaajan kautta pääsemään eteenpäin koulutuksessa ja saamaan onnistumisia sitä kautta, voi se jo olla ratkaiseva piste. Vaikeissa tapauksissa lääkityksen mukaan ottaminen voi olla kohdillaan, mutta ilman erityistukea voi pelkkä lääkitys vain viedä nuoren erilaisten ja uusien ongelmien ääreen. Joten siksi kaikkein tärkeintä onkin puuttuminen opiskeluvaikeuksien ytimeen ja sitä kautta muuttaa suuntaa. Koulun ja kodin yhteistyössä on tärkeää, että jatkuva tuki molemmista suunnista mahdollistetaan, jotta nuori selviää läpi rankimman muutosvaiheen.

Erityisnuori tarvitsee lähimmäisten tuen

Erityisnuori voi vaikuttaa kyvyttömältä tai jopa laiskalta kun puhutaan aloitteenteko kyvyistä ja ideoinnista, mutta usein se voikin olla vain puhtaasti fyysistä kyvyttömyyttä, vaikkakin nuorella itsellään olisi suuri motivaatio onnistua. Tällöin läheisten tuki ja avunanto on tärkeää. Nuorta ei tule kuitenkaan parjata ja tehdä tärkeitä asioita nuoren puolesta, jotta kasvatuksellisesti ei tehdä liian suurta palvelusta ja anneta nuorelle lupaa sysätä omaa vastuutaan muiden hoidettavaksi.

Selkeä tavoitteellinen maali voidaan tavoittaa käsi kädessä ohjausta käyttäen, joka jättää nuoren kuitenkin itse vastuulliseksi, jolloin tavoitteen täyttyessä voit nuori myös kokea onnistumista itsessään. Itsevarmuus ja ilo kasvaa ja samankaltaisen kokemuksen hankkiminen voi ollakin jo itsenäisempää ja oma-aloitteellisempaa. Tuen puuttuessa tai sen vääränlaisessa antamisessa on vaarana sama riittämättömyyden tunne ja sitä kautta rauhattomuuden ja levottomuuden lisääntyminen kuin koulumenestyksen kohdallakin. Oli tavoite, harrastus tai arkinen asia kyseessä, on jokaiselle nuorelle tärkeää onnistua ja kasvaa sitä kautta kohti itsenäistä aikuiselämää. Erikoisnuori ei välttämättä osaa oikealla tavalla kysyä tarvittaessakaan apua, koska heikko itsetunto ja aiemmat syytökset voivat varjostaa syvään ja pitkään. Avunpyyntö voi tulla kiukun ja negatiivisuuden kautta ulos tai huomiota herätetään käyttäytymällä typerästi, tekemällä pahuuksia tai pahimmassa tapauksessa satuttamalla itseään tai muita. Tällöin on jo ammattilaisavun mukaan pyytäminen tärkeää, jotta elämä saadaan raiteilleen ja perimmäinen syy pahaan oloon selvitettyä. Murrosikä, koulumaailma, paine ja odotukset nuorelle ovat musertavan suuret ja emme voi olettaa nuoren toimivan vastuullisen aikuisen tavoin. Nuoret oppivat nopeasti oikeanlaiset sopivat toimintatavat, mutta aikuiset lähimmäiset sekä koulu ovat niitä, joiden tehtävänä on kärsivällisesti opettaa ja antaa esimerkkinsä niihin.